Hukuk İşleri Müdürlüğü 11.02.2022

GÖREVLER 

 

Adli ve idari merciler ile hakemlik müesseselerinde, noterlerde, icra dairelerinde, belediyemize ilişkin her türlü uyuşmazlığın çözümlenmesi ve savunulması amacıyla yapılması gereken bütün işlemlerin ve davaların takiplerinin yapılması,  keşif mahalline Mahkeme heyeti ile gidilmesi, ilgili birimlerden sorulan konulara ilişkin hukuki mütealada bulunulmaktadır.

 

FAALİYETLER    1. İdare mahkemelerinde devam eden davaları, 3194 sayılı İmar yasasının 18. maddesinin tatbikatından doğan davalar, Belediyemiz Meclisince alınan İmar Planı tadilatlarının iptali ile Belediyemiz Encümeni’nce alınan bir kısım kararlarının iptali davaları oluşturmaktadır. 
  2. Tapu iptali ve tescil davalarının bir kısmında Belediyemizin kanundan doğan bir hasımlılığı sonucu açılan davalar olup, Belediyemizin bu davalara katılması kanuni zorunluluktan doğmaktadır. 
  3. Ayrıca belediyemiz aleyhine şahıslar tarafından açılan kamulaştırmasız el koyma nedeni ile Tazminat davaları ile yine şahıslar tarafından belediyemiz aleyhine, ( Belediyemiz şoförlerinin sebep olduğu ), belediyemiz tarafından da ilgili şahıslar ve kurumlar aleyhine açılan tazminat-alacak davalarının takibi neticesinde müdürlüğümüz olarak Belediyemizin hakları kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde korunmaya çalışılmıştır. 
  4. Kamulaştırma kanununda yapılan değişiklik neticesinde kamulaştırma yapılacak gayrimenkullerin malikleri ile anlaşma sağlanamaması üzerine davaların belediyemiz tarafından açılması gerektiğinden kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmaktadır.  
  5. 2004 yılında Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu’ nun 184. maddesi ile “Yapı Ruhsatı Almadan veya Ruhsata Aykırı Olarak Bina Yapanlar” İmar Kirliliği suçuna sebebiyet verdiğinden dolayı bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığı’ na suç duyurusunda bulunularak haklarında dava açılması sağlanmaktadır. 
  6. Belediyemize ait gayrimenkullerin kirasının alacakları ve diğer alacakların tahsili talepli icra takipleri ile belediyemiz aleyhine geçilen icra takipleri de devam etmektedir.  Yukarıda bahsedilen tüm bu davaların savunmaları yapılmaktadır.
Hukuk İşleri Müdürlüğü