Fen İşleri Müdürlüğü 11.02.2022
 1. Müdürlüğünün çalışmalarına göre, düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak ve Başkanlığının onayına sunmak. 
   
 2. Müdürlükçe her yıl hazırlanan çalışma programının ışığı altında bütçe teklifini hazırlamak, tahsis ve harcamaların bütçe ve program gereklerine uygun biçimde hesaplarını tutmak. 
   
 3. Başkanlıkça onaylanmış çalışma programlarının gerçekleşmesi için gereken malzeme, gereç, yedek parça ve öteki bütün ihtiyaçları temin etmek, zamanında ve istenilen yerde bulundurulmasını sağlayacak tedbirleri almak. 
   
 4. Belediye sınırları içerisinde ve mücavir sahalarda imar planları gereğince, yeni yollar açmak, bunun için de gerekli proje, keşif, ön hazırlıklarını yapmak, onaylamak veya onaylatmak, bu amaçla kamulaştırmalar için gereken ön işlemleri yapmak, önemine göre alt yapısı biten yolların çeşitli usullerden biri ile kaplamasını yapmak.
   
 5. Yol kaplama çalışmaları için gerekli asfalt sağlamak, ihtiyaca göre terkibini yapmak. 
   
 6. 5393 Sayılı yasa kapsamında ve Belediyemiz uhdesinde bulunan yolların, asfalt ve sanat yapılarının, tesislerin ilk yapıldıkları veya sonradan ıslah edildikleri standartta tutulmalarını ve güvenlikle kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım ve onarımlarını yapmak ve bunların yapımı, onarımı ve diğer hususlar hakkında teknik esaslarla vasıf ve şartların değiştirilmesi yada ilavesi için başkanlığa teklifte bulunmak. 
   
 7. Belediyenin taş, mıcır ve kum ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeteri kadar taş ve kum ocağı işletmek. 
   
 8. Fen İşleri bünyesinde mevcut veya sonradan açılacak çeşitli atölyelerin verimli ve ekonomik olarak çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek,
   
 9. Müdürlüğe ait motorlu araçların ihtiyaca hizmetin gereklerine göre sevk ve idare etmek. 
   
 10. Yapım ve bakım malzemelerinin ambarlanmasını ve iyi kullanılmasını sağlamak. 
   
 11. İsteyen belediyelerin asfalt serim taleplerini karşılamak
   
 12. Özel kişi ve kuruluşlardan gelen asfalt talebini karşılamak ve asfalt serim hizmeti sunmak 
   
 13. Yol projeleri, zemin etüdü ve komple yol inşaatı yapmak
   
 14. Sivas’ın bütün belediyeleri için yol ve asfalt konularında danışmanlık hizmetleri vermek.
Fen İşleri Müdürlüğü