Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 11.02.2022

FAALİYETLER 

Müdürlüğümüzün çalışma alanının büyük bir çoğunluğunu imar planlarının fiziki mekana yansıtılması yani imar uygulaması ve imar planlarının hazırlanmasına ve diğer teknik birimlerin projelerine altlık oluşturacak halihazır harita üretimi teşkil etmektedir.

 

Bir şehrin sağlıklı gelişip büyüyebilmesi için; Yapılaşma talebi evvelinde İmar planlarının yapılmasına, İmar planları hazırlandıktan sonra da bu planların uygulamaları büyük önem arz etmektedir. İmar planı uygulamaları 3194 sayılı İmar kanunu ve İlgili yönetmelikleri , 4650 Sayılı Kamulaştırma kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Önleme kanunları  çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

 

GÖREVLER

 

İmar uygulamaları çoğunlukla 3194/18.madde kapsamında Arsa ve Arazi Düzenlemesi şeklinde ve 3194/15-16-17. madde kapsamında da  ifraz-tevhit, yola terk, ihdas işlemleri şeklinde yapılmaktadır.3194/18. madde İmar uygulaması; parsel maliklerinin talebi doğrultusunda ve alan itibariyle  % 51 çoğunluğun sağlanması halinde serbest çalışan harita bürolarınca  ve uygun görülen alanlarda Belediyemizce re’sen yapılmaktadır.3194/15-16-17 madde kapsamındaki uygulamalar ise Belediyemizin maliki olduğu alanlar ve diğer kamu kurumlarının talepleri doğrultusunda tarafımızdan,vatandaşların talebine istinaden de serbest çalışan harita bürolarınca yapılmaktadır.Yapılan tüm imar uygulamalarının teknik kontrolleri şefliğimiz tarafından yapılmaktadır.Belediyemiz birimlerinden ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda halihazır çıkartılması ve çizim işleri, kotlandırma işlemleri, arazi aplikasyonları,   mülkiyet durumlarının araştırılması ve çıkartılması işlemleri yapılmaktadır.

 

Ayrıca Şefliğimizde Kamulaştırma Şefliği tarafından yapılacak kamulaştırma işlemlerinin ifraz beyannamelerin hazırlanması ve takibi yapılmaktadır.

 

3194/18. Madde İmar uygulamasının daha sağlıklı olması için ;

 

Yapılan uygulama askıya çıkartılmadan önce Belediyemiz Gelir Müdürlüğünden  Maliklerin adresleri alınarak, maliklere tebligat gönderilmekte, gelen maliklere tek tek uygulama hakkında bilgi verilmektedir.

 

Belediyemiz İlan Panosunda 1 Ay süre ile askıda kalmakta, Hoparlör yardımı ile sesli yayın yapılmakta, İlgili muhtarlıklara dosyanın bir sureti gönderilmektedir.

 

Askı süresi biten dosyalar, Vatandaşlarımızın en kısa sürede yeni tapularını almaları ve zaman kaybetmemeleri açısından Kadastro Müdürlüğüne gönderilmektedir. Kadastro Müdürlüğündeki Kontrol Mühendisleri ve Fen elemanlarınca gerekli kontrollerin hızlandırılması için bizzat elemanımız dosyaları takip etmekte ve eksiklikler varsa anında müdahale edilmektedir.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü