Etik Komisyonu 24.04.2024

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU HAKKINDA:

25 Nisan 2004 Tarih ve 5176 sayılı "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Kanun" yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 7. Maddesine istinaden "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hazırlanarak 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmeliğin amacı; 

1.      Kamuda etik kültürünü yerleştirmek. 
2.      Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken  etik davranış ilkelerini belirlemek.
3.      Bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak.
4.      Görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak.
5.      Toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek.
6.      Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

ETİK KOMİSYONUN KURULUŞU HAKKINDA:

13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesine istinaden Belediye Başkanlığımızca Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

Etik komisyonların temel görevleri;

  1. Kurumlarında etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,
  2. Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak,
  3. Kurumlarındaki etik uygulamaları değerlendirmek,

olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede, Etik Komisyonları, kurumlarında;

-  Etik davranış ilkelerinin personele tanıtılması ve benimsetilmesine yönelik bilgilendirme, bilinçlendirme ve değerlendirme toplantılarının yapılması,

-  Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içerisinde kurumsal mesleki etik ilkelerin tespit edilmesi,

-  Hizmet içi eğitim programlarına ve görevde yükselme eğitim ve sınav konularına etik mevzuatının eklenmesi ve uygulamanın gözetilmesi,

-  Kurumsal etik eğitimi stratejisinin hazırlanması ve uygulanması.

-  Verilen hizmet ve faaliyetlerde etik açıdan sorunlu alanların tespit edilmesi ve bunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılması,

-  Etik çalışmalar hakkında üst yöneticiye raporlar sunulması,

yönünde faaliyetlerde bulunmaktadırlar.

Etik Komisyonları, yaptıkları faaliyetlerle 5176 sayılı Kanunla hedeflenen etik değerler ve ilkelere bağlı kurum kültürü oluşturma yönündeki değişime önemli katkı sağlamaktadırlar.

Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, Belediye Başkanımız tarafından belirlenir. Etik komisyonu, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır. 


KOMİSYON ÜYELERİMİZ: 

Adı Soyadı Görevi Ünvanı
1- Esra MERAN USLU Başkan         Belediye Başkan Yardımcısı
2- Abdurrahman GÜNEY         Üye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
3- Mehmet TEKİN Üye Mali Hizmetler Müdürü
4- Hüseyin AKTAŞ Üye Teftiş Kurulu Müdürü


Telefon: 0346 215 10 67

MEVZUAT:

- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

- Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5176 sayılı Kanun)          

Etik Komisyonu