İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 11.02.2022

GÖREVLER

 

Personel Müdürlüğümüz, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye Yasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile personel hareketlerini içine alan ve Belediyemizi dolaylı olarak ilgilendiren diğer yasaların hükümleri doğrultusunda personelimizin her türlü hak ve çıkarlarını takip ederek, üzerine düşen görevleri Başkanlık adına yürüten birimdir.


FAALİYETLER

 

  A-KADRO HAREKETİ  • Terfi tarihlerine göre memurların intibakları takip edilerek terfi işlemleri tanzim edilerek, İçişler Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir. 
  • Yıl içerisinde emeklilik hakkını elde eden personellerin yasa, yönetmelik ve Toplu İş Sözleşmesinin amir hükümleri doğrultusunda emeklilik işlemleri tamamlanıp tahakkukları yapılmaktadır. 
  • Geçici işçinin zamanında çıkış-giriş muameleleri yasaya uygun olarak yapılarak vize işlemleri tamamlanmıştır. 
  • Belediyemizde çalışan personellerle ilgili periyodik olarak tanzim edilen raporlar usulüne uygun olarak doldurulup, İl Makamına, Türkiye İş Kurumuna, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. Ayrıca kurum içinde personel hareketleriyle ilgili evraklar da tanzim edilip APK Müdürlüğüne ve bu müdürlük bünyesinde yeni oluşturulan AR-GE Birimine intikal ettirilerek Başkanlığın bilgisine sunulmaktadır. 
  • Belediyemizde staj yapmaları uygun görülen öğrencilerin, Belediyemizin çeşitli ünitelerinde çalışmaları sağlanmaktadır.

 

B-ÖZLÜK HAKLARI:  • 12 ay süreyle birimlerin puantajları ilgili yerlerden alınarak maaş bordrolarının tahakkukları yapılarak ücretlerin ödenmesi için Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmektedir. 
  • Maaş bordrolarındaki tahakkuk sonucunda, kesinti yapılan meblağlar tasnif edilerek,  yasal süresi içinde aylık ve 4 aylık dilimler halinde Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne ve Sigorta İl Müdürlüğüne yazışmaları gönderilmektedir. 
  • Memur ve işçi personelimizden kesilen , lojman kiraları, yemek ücretleri, huzur hakları, vekalet ücretleri, işçilere ait ilave tediye bordroları, mesai bordroları, öğrenim ve giyim yardımları gibi hususlar yıl sonu itibariyle tasnif edilerek Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmektedir. 
  • Bir yıl süre ile işçi ve memur personelimizin vergi iade işlemlerine esas olmak üzere topladıkları fiş ve evraklar bordrolarında kontrolleri yapılarak tahakkukları tamamlanıp, ödenmek üzere Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmektedir. 
  • Belediye personelimizin yıllık izin işlemleri, sağlık karnesi tanzimleri, vizite işlemleri, eş ve çocuklarının vizite ve muayene evraklarının tanzimi, personel kimlik kartlarının doldurulması işlemleri yapılmaktadır.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü