İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 11.02.2022

GÖREVLERİ

 

Müdürlüğümüz Ruhsat servisinde ilimiz belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde yapılmakta olan her türlü binanın su basman kotu düzenlemesi, zemin etüt raporlarının kontrolü, proje kontrolleri, ve inşaat ruhsatlarının verilmesi, temel vizesi-su basman vizesi yapılması, yapı kullanma keşifleri, binaların asansör kalorifer kontrollerinin yapılarak raporlarının düzenlenmesi, bunlara istinaden binalara yapı kullanma izni, su ve elektrik abonesi verilmesi bunlarla birlikte mimar mühendis kayıtlarının tutulması, encümen karalarının takibi, işyeri açma ruhsatları ile ilgili olarak zabıtanın bilgilendirilmesi, baz istasyonları reklam amaçlı totem vs. konulması işlemlerinde gelir müdürlüğü ile koordineli çalışılması;

 

 

 

Yapı denetim servisinde ruhsat almadan inşaatına başlanılan yerlerin tespiti, inşaatı devam eden binaların ruhsat ve projesine uygun yapılıp yapılmadığının denetimi, kurumlardan ve vatandaşlardan gelen şikâyetlerin yerinde incelenerek çözümlenmesi, yasal süresi içerisinde ruhsat almayanlarla ilgili savcılığa intikal eden işlemlerin yürütülmesi ve iş bitirme belgeleri düzenlemesi;

 

 

 

Numarataj servisinde belediyemiz sınırları içinde mevcut bulunan yapıların adresleri belirlenerek bina cetvellerine ve numarataj paftalarına işlenmekte; Belediye sınırları içerisinde inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni alan yapılara belirlenen adresler doğrultusunda kapı numaraları verilmekte, cadde sokaklar ile binalardaki eksik levha ve kapı numaralarının hazırlanarak yerlerine takılması; adres ile ilgili bilgilerin ilgili kişi ve kurumlara verilmesi veya bildirilmesi ayrıca yıl içerisinde yapılan değişikliklerin başta Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı olmak üzere ilgili birimler ile diğer resmi kurumlara bildirilmesi işlemleri;

 

 

 

Şehir planlama servisinde gelen talepler doğrultusunda ilave ve mevzi imar planları yapılmakta ayrıca imar durumu ve imar tadilatları ile ilgili evraklar hazırlanmakta ayrıca mahkeme, kurum ve kuruluşlara istekleri doğrultusunda imar durumu, bilgi ve belge hazırlanmaktadır.

 

 

 

Yıkım Şefliğinde ilimiz belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan terkedilmiş ve harabe durumdaki yapılar için maili inhidam raporu düzenlenerek yıkım işlemleri gerçekleştirilmekte ayrıca vatandaşların, kurumların şikayetleri ve müdürlüğümüzün tespitleriyle beleirlenen imara aykırı olarak yapılmış garaj, müştemilat vs. gibi yerler bir program dahilinde yıkılmaktadır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü